Privacybeleid De Voorraadkast

https://www.devoorraadkast.com

 

Over ons privacybeleid

De Voorraadkast geeft veel om uw
privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze
dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw
gebruik van

onze diensten hebben verzameld. Wij
stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing
op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van De Voorraadkast.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/06/2022, met het
publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande
versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden
verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook
leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw
gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de
door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons
privacybeleid kunt u contact opnemen via de website.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze
wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

beveiligingstechnieken wij gebruiken
en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

Woocommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met
software van Woocommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening
aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Woocommerce heeft
toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen
uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Woocommerce is op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen
te nemen. Woocommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen
met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens
verzameld en/of opgeslagen.

 

Webhosting

TransIP

Wij nemen webhosting- en
e-maildiensten af van
TransIP.
TransIP verwerkt persoonsgegevens
namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze
partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen
persoonsgegevens.
TransIP
heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en
ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
TransIP
is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Wij maken voor ons reguliere
zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van TransIP. Deze partij heeft

passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw
en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. TransIP heeft geen toegang tot
ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel
van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie.
Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals
uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening
verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met
derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen
met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden
inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de
wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzenden en logistiek

Sendcloud, PostNL DHL & UPS

Als u een bestelling bij ons plaatst
is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van
Sendcloud, PostNL DHL & UPS
 voor het uitvoeren
van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met deze verzenddiensten delen. Deze verzenddiensten
gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat deze verzenddiensten onderaannemers inschakelt,
stellen deze verzenddiensten uw gegevens

ook aan deze partijen ter
beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

MoneyBird

Voor onze bijhouden van onze
administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. Wij
delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw
bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van
verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen,
MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen
om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird
is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.
MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven
beschreven.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens
uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel
van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.
Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met
ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een
later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet
toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan
boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze
derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen
hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden
verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze

dienstverlening verder te
verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en

besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en
strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan De
Voorraadkast op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen
van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen,
maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u
cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u

aangeeft dat u niet langer van onze
diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit

tevens opvatten als een
vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen
dienen wij

facturen met uw (persoons)gegevens
te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke

termijn loopt bewaren. Medewerkers
hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar
aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse
en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met

betrekking tot de persoonsgegevens
die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten
dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om
misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij
ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander
e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen
zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde
verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u
in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U
heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier
gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de
gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, in te
zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen
30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die
deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder
wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de
gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, te laten
aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de
verwerking

U heeft altijd het recht om de
gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking
doen via het contactformulier van onze website. U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het
bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking
opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de
gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, door een
andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen via
het contactformulier van onze website. U ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn
verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de
dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige
rechten

U heeft in voorkomende gevallen het
recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

door of in opdracht van De
Voorraadkast. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking

staken in afwachting van de afhandeling
van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën
van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna
de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan
geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing
is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via het
contactformulier van onze website.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies
geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te
houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze
verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving
inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de
verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen
van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze

privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het
privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het
recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de
meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze
waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan
brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

De Voorraadkast

Email info@devoorraadkast.com